S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vaša cena 69,90 €
skladom
Vaša cena 34,90 €
skladom
Vaša cena 54,90 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

 


 

Objednávka

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho vyplnením internetovej objednávky, prostredníctvom e-mailu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s  obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi bez výhrad súhlasí..

Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Pri objednávke nad 100 € si vyhradzujeme právo na  platbu vopred na účet č.:2911570038/1100-Tatra banka,PREDFAKTÚROU ,ktorú Vám zašleme  na email a až po úhrade vám bude tovar zaslaný na  vami uvedenú adresu. K cene objednávky bude pripočítaná cena za expedičné náklady. Táto sa bude odvíjať od Vami objednaného tovaru - bližšie v odseku Expedičné náklady

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Jana Semanková ,Stavebná 2150/47,Trebišov 07501 prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.

Pred nakupovaním v e-shope je možné sa registrovať. Registrácia je dobrovoľná a slúži pre kupujúceho ako možnosť sledovať stav svojej objednávky. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

- meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

- Vaša e-mailová adresa (slúži na  komunikáciu s Vami)

- voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

- telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a tiež pre dopravcov aby Vás mohli kontaktovať pri        odovzdaní zásielky)

Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete ak ste registrovali kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Prihlásenie.

Ak sa kupujúci na stránkach prevádzkovatela registroval po prihlásení do eshopu môžete svoje osobné údaje editovať či mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť stačí poslať e-mail na info@69sexshop.sk.

Všetky informácie v eshope 69sexshop.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov. Ide napr. o obchodné podmienky, popisy produktov, fotografie, informácie a doprave a platbe .... . Pre realizáciu objednávky  a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje ktoré získame s Vaším súhlasom pri Vašej registrácii alebo nákupe.

Kupujúci, odoslaním kompletne vyplnenej objednávky berie na vedomie, že predávajúci uzavretím zmluvy získal osobné údaje o kupujúcom, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, ak sú zhodné s adresou pre doručenie tovaru alebo miesto podnikania, ktoré tiež môže byť zhodné s trvalým bydliskom či prechodným bydliskom, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, prípadne aj číslo bankového účtu. Kupujúci berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov predávajúcim je zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a taktiež slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie).Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho taktiež za účelom plnenia prípadných povinností podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Kupujúci výslovne súhlasí s tým, aby predávajúci aj po ukončení zmluvy ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje kupujúceho na dobu 2 rokov, a to pre prípad ďalšieho uzavretia zmluvy, aby kupujúci mohol byť predávajúcim identifikovaný ako stály zákazník, a aby predávajúci, v prípade že bude ponúkať zvýhodnené podmienky predaja tovaru, tieto mohol kupujúcemu ponúknuť.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok

Stornovanie objednávky

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:
Stornovať objednávku bez udania dôvodu je možné len pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je to možné len ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne pri nákupe tovaru špeciálne "na objednávku" kupujúceho alebo v prípade, že už došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.


Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobcu tovaru alebo jeho dodacia lehota. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe.

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť (tovar nesmie byť použitý alebo poškodený) a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Spôsob dodania a expedičné náklady

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope

Tovar doručujeme  na miesto určenia  nasledujúcimi  spôsobmi:

- kuriérom (4,50 €)
- Slovenskou poštou (3,80 €)


Za doručenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad – faktúru ktorá slúži  zároveň ako záručný list. Ceny za prepravu sú stanovené cenníkom dopravcov resp. cenami uvedenými na internetovom obchode..

Platobné podmienky

Úhradu tovaru je možno uskutočniť: dobierkou pri doručení, v hotovosti pri osobnom odbere, alebo vopred ak cena tovaru presahuje 100 €- pred faktúrou (bankovým prevodom).Prosíme, počkajte s úhradou, kým Vás nebudeme kontaktovať s presnými pokynmi k platbe. Ak už kupujúci zaplatil určitú alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.69sexshop.sk je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z platnej zmluvy vo výške 10 EUR.

Predajná cena

Pri objednávaní tovaru v internetovom obchode  www.69sexshop.sk , je pri každom produkte  uvedená kúpna cena. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa.

Záručné podmienky

Na všetok sortiment tovaru poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť si dodaný tovar. V prípade mechanického poškodenia obalu je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia a v prípade poškodenia tovaru vykonať o tom zápis s dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. V takomto prípade teda bude kupujúcemu po uzatvorení poistnej udalosti s dopravcom poskytnutá adekvátna náhrada prípadne nový výrobok. Pri nedodržaní tohto postupu /kontroly balíka/ nebude možné na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru brať ohľad. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list (ak je k príslušnému tovaru dodaný) alebo doklad o kúpe.

Reklamačný poriadok

Predávajúci týmto reklamačným poriadkom riadne informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „Reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci má nasledovné práva zo zodpovednosti za vady: právo na právo výmenu tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Keď si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť ihneď pri prevzatí od prepravcu. Pri preberaní tovaru od prepravcu má kupujúci právo tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takom prípade, ako aj v prípade, že prevezme tovar zjavne poškodený prepravou, musí na prepravný list (škodový protokol prepravcu uviesť o aké zjavné vady ) poškodenia išlo. V prípade, že tak nespraví, na neskoršie uplatnenie nárokov zo zodpovednosti z vád takéhoto tovaru stráca kupujúci nárok. V prípade poškodenia alebo straty zásielky prepravcom uplatňuje kupujúci nárok zo zodpovednosti za vady u prepravcu, po tom, čo bezodkladne informoval predávajúceho.

V prípade zistenia zjavných vád po prevzatí (musí ísť o vady v zásielke, ktorá nebola viditeľne poškodená pri preprave), je kupujúci povinný oznámiť písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu, o aké zjavné vady ide a to bez zbytočného odkladu – najneskôr však do troch kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu na adresu uvedenú v kontaktoch spolu s písomným oznámením o uplatnení si práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis vady, kópiu účtovného dokladu a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci neakceptuje spôsob doručenia tovaru na dobierku.

Predávajúci prostredníctvom prevádzkovateľa je povinný pri uplatnení reklamácie odoslať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie prostredníctvom správy elektronickej pošty ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca lehoty na vybavenie reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď po prevzatí reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Spôsobom vybavenia reklamácie je výmena tovaru doručením nového tovaru, ktorý svojou akosťou, kvalitou a vlastnosťami zodpovedá reklamovanému tovaru na náklady predávajúceho, dodanie chýbajúceho tovaru alebo vrátenie celej konečnej ceny kupujúcemu; prípadne oznámenie, o tom, že tovar nemá také vady, ktoré by zakladali práva zo zodpovednosti z vád tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy a vrátení primeranej celej konečnej ceny predávajúci vráti celú uhradenú konečnú cenu kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti kupujúcemu na ním zvolený účet, inak na účet, z ktorého bola konečná cena uhradená.

Záverečné ustanovenia

Všetok tovar je majetkom prevádzkovateľa internetového obchodu www.69sexshop.sk, až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Až potom prechádza vlastnícke právo na odberateľa. . Súhlas s obchodnými podmienkami vyjadruje kupujúci pri posielaní objednávky. Prípadné námietky k obchodným podmienkam je možné vyjadriť písomnou formou.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie.